Underhåll och förändringar

Underhåll och förändringar

Vem svarar för underhållet?

Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen.


Enligt bostadsrättslagen (7 kap, §12) och föreningens stadgar (§32) ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt.

För reparationer på grund av brand eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren dock endast om skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse.

Ibland kan det vara svårt att avgöra i detalj vad du, som borättsinnehavare, ansvarar för och vad föreningen ansvarar för. En vägledning kan läsas här. Vid osäkerhet, kontakta styrelsen.

Renovera och ändra i din lägenhet

Vid renovering av din lägenhet vänligen tänk på att du som bostadsrättshavare inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i din lägenhet som innefattar:

 

  • ingrepp i en bärande konstruktion


  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten


  • ändring av ventilationen i lägenheten


  • utföra annan väsentlig förändring av lägenheten, t.ex. förändring eller renovering av våtutrymme


Arbete skall utföras fackmannamässigt men det finns inga krav på att anlita speciella företag.

Förändringar eller rivning av väggar

 

All sorts modifiering av lägenhetens planlösning, inklusive rivning av befintliga väggar, måste godkännas av föreningen eftersom en sådan ändring kan påverka hela husets stabilitet.

Våtutrymmen


För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens Våtrums Kontroll (GVK).


Tätskikten i våtutrymmet får aldrig skadas eller sättas ur funktion via t.ex. håltagning i våtutrymmet.

VVS-anläggning


Ändringar i fastighetens VVS-system (vatten/avlopp) får endast utföras av, för uppgiften, utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens godkännande.

Ventilationsanläggning

 

I våra lägenheter har vi en mekanisk ventilation med uteluftsintag bakom radiatorerna och frånluft från kök, bad och WC med en fläkt i huset. Som enskild medlem kan du inte göra några förändringar i systemet!

 

Ventilerna för till- och frånluft i varje lägenhet är inställda för att få en total balans mellan alla lägenheter. De här inställningarna får inte ändras, för då ändras balansen i systemet och ventilationen fungerar inte längre tillfredsställande.


Styrelsen skall kontaktas och godkänna alla förändringar av ventilationssystemet, t.ex. byta köksfläkt.

Elanläggning


Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Elnätet inom lägenheten (efter säkringsskåpet/elcentralen) är lägenhetsinnehavarens ansvar och kräver därmed inget speciellt tillstånd från styrelsen.