Försäkringar

Försäkringar


Föreningen har försäkring hos

If Skadeförsäkring.

Försäkringen ger ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

Föreningens fastighetsförsäkring omfattar bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättshavare. Det innebär att boende inte behöver detta försäkringstillägg i sina hemförsäkringar.


Eftersom bostadsrätthavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyresläghenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvararför inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring.

För att erbjuda bostadsrätthavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättillägg. Föreningens fastighetsförsäkring omfattar denna tilläggsförsäkring, vilken är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

Den egendom bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv. Fast inredning som ägs av bostadrättshavaren.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråden. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget.

Om du råkar ut för skada som omfattas av föreningens bostadsrättstillägg, så måste skadan anmälas till försäkringsbolaget genom föreningen. Kontakta då styrelsen.